קוד קופון לא קייםקוד קייםקופון לא תקף

קוד האתיקה של רשת TSI ישראל

יש לקרוא את המסמך עד סופו ולאשר

כוונת כללי האתיקה הינה לקדם את הניהול האתי והמקצועי של רשת הנדלן TSI בישראל , כל חברי הרשת, לרבות שותפיי הרשת, חברי ומנויי הרשת הקשורים ושאינם קשורים עם הרשת ) ייקראו "חברי הרשת " ( , מחויבים לעבוד ולכבד את כללי האתיקה של הרשת כפי שהינם מובאים בפניכם במסמך זה . כללי האתיקה מתייחסים להתנהגותם של חברי הרשת שהינם בקשר עבודה או עיסקי או מתן שירות עם לקוחות או סוכני רשת אחרים או כל מי שבא במגע עם הרשת.

מטרת הנהלת הרשת בקביעת קוד אתיקה זה לפעול באופן שיקדם את השם הטוב והמוניטין של חברת TSI ישראל ויבטיחו ש- TSI תיתפס בעיני הציבור ואחרים כחברת שיווק נדל"ן עם האתיקה המקצועית המיומנת, המנוסה והאיכותית ביותר בשוק התיווך במקרקעין בישראל.

 • כל חברי רשת TSI חייבים להיות בקיאים בכל החוקים, הפקודות וכללי חוק התיווך במקרקעין וכן הנהגים, ההתקנים והנהלים הישימים והנוגעים לכל עניין נדל"ני באזור הפעילות שלהם .
 • כל חברי רשת TSI מחוייבים לעבור את הדרכת הרשת הסדירה והתקופתית כפי שתובא בפניהם על ידי המנהלים בסניפים . כמו כן מחוייבים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הטכנולוגיה, האתר והמדיניות של הרשת .
 • כל חברי רשת TSI מחוייבים להימנע מכל נוהל נדל"ני אחר ע"י מקצועני נדל"ן העלול לפגוע או לקלקל את השם הטוב של הרשת ומקצוע הנדל"ן .
 • כל חברי רשת TSI ינהגו בהגינות תוך שמירה שלא ליצור יתרון בלתי הוגן כלפי מקצוען נדל"ן אחר .
 • שום חבר רשת TSI לא ישמיץ ולא יחווה דעה שלילית כלפי מקצוען או ארגון נדל"ן אחר , במקרה וחבר רשת TSI יחויב לתת דעה על מקצוען נדל"ן אחר יעשה זאת תוך הקפדה על אמות מידה של מקצוענות והגינות .
 • אסור לחבר רשת TSI להמליץ או להציע ללקוח להשתמש בשירותי ארגון או גוף אחר עיסקי שיש לו עניין כספי בו , אלא לאחר שיידע את הלקוח בעת ההמלצה או ההצעה .
 • על כל חברי רשת TSI לקדם ולשמור על האינטרסים של הלקוחות שלהם תוך שמירה על כללי התנהגות מקצועיים ואמינים .
 • .אסור לכל חברי רשת TSI להוליך שולל או לנקוט בכל אמצעי של מרמה או הונאה כלפי כל חבר רשת אחר או לקוח או כל אחד אחר .
 • במידה ויידרש ייעוץ משפטי במהלך שירות ללקוח או עסקה כל חבר רשת TSI ימליץ בפני הלקוח שלו להיוועץ עם יועץ משפטי כראות עיניו .
 • אסור לשום חבר רשת TSI לסרב לתת שירותים מקצועיים על פי נוהלי המקצוע וההתחייבות של רשת TSI מכל דבר הקשור להבדלי צבע דת גזע נכות ולאום .
 • חברי רשת TSI יספקו רמת שירות גבוהה, מקצוענות ואמינות שווה לכל הלקוחות של הרשת, על כל אמות מידה כפי שמצפה לקבל כל לקוח הפונה למקצוען בנדל"ן .
 • כל חבר רשת TSI המייצג מוכר של נכס מחוייב לגלות את מערכת היחסים הזאת לקונים בהזדמנות הראשונה .
 • כל שלט של TSI יוצב על כל נכס רק בהסכמת הבעלים ומראש .
 • על כל חברי רשת TSI לדאוג כי כל התחייבות כספית בנוגע לעסקאות נדל"ן בניהולם תינתן בכתב תוך הגדרת ההסכם המדויק בין הצדדים .
 • כל חברי רשת TSI ידאגו לתת מכל הסכם חתום בינם ללקוחות העתק מיד בחתימתם על המסמך .
 • בכל עסקה של שיתוף פעולה כל שכר המגיע עם עסקה כלשהי שנעשתה עם TSI ישולם לאותו חבר הרשת או מקצוען הנדל"ן .
 • כל משא ומתן בנוגע לנכס רשום בבלעדיות אצל מקצוען נדל"ן אחר ינוהל מול אותו מקצוען נדל"ן אחר ולא עם הבעלים של הנכס .
 • .כל חבר רשת TSI שיש לו נכס בבלעדיות ייקבע את התנאים לשיתוף פעולה עימו על אותו נכס . למעט החוקים הנקובים במדיניות הנהלים של החברה .
 • כל חבר רשת TSI יעבוד על נכסים בבלעדיות בלבד , במידה וירצה לעבוד על נכס בבלעדיות של חבר אחר יעשה זאת בפניה הוגנת ומקצועית אל חבר הרשת ורק לאחר אישורו של החבר יעבוד על פי נוהלי שיתוף הפעולה על הנכס .
 • כל חבר רשת TSIהעובד באזור התמחות כלשהו ומנסה לגייס נכס בבלעדיות ובמהלך ניסיונותיו מובהר לו שהיה סוכן אחר של TSI בתוך 48 השעות האחרונות במצגת אצל מוכר הנכס , ישהה את כל ניסיונותיו ל- 3 ימי עבודה , בתומם במידה והנכס לא בבלעדיות אצל חבר רשת אחר יש הזכות לחבר הרשת לגייסו בבלעדיות .
 • אסור לכל חברי רשת TSI להפיץ דבר דואר או כל פרסום אחר על נכסים אשר הינם בבלעדיות אצל חברי רשת אחרים , אלא אם קיבלו רשותם מראש ובכתב על שיתוף פעולה .

כל הפרות כללי האתיקה של רשת TSI יטופלו בצורה המחמירה ביותר על ידי הנהלת הרשת והועדות הכפופות לה , בכל הפרה יסודית של כללי האתיקה על ידי מנהלי מרחבי הרשת תטופל הפרה זאת על ידי הנהלת הרשת ,

יש הזכות להנהלת הרשת להוסיף או לתקן את כללי אתיקה בעת הצורך ובמידת הצורך . יש החובה על כל חבר רשת TSI להמליץ על תיקונים ושיפורים לכללי האתיקה ולמסרם למנכ"ל הרשת בכל זמן.

על כללי האתיקה המופיעים למעלה על כל הוראותיהם יש לחתום על הסכמה לקיים את כל כללי האתיקה וההוראות הספציפיות וכן את רוח ההגינות והמקצוענות של רשת TSIבישראל החתום מטה מסכים לקיים את כל הנאמר במסמך זה .

הסכם שימוש למנוי ISRAEL TSI 1

יש לקרוא את המסמך עד סופו ולאשר
הסכם שימוש למנוי משלם באתר החברה וברשת TSI
בין: חברת שירות רישום כפולה בע"מ ח.פ. 514664283
מרח' המלאכה 45 כניסה ב' קומה ג' נתניה
(להלן: "החברה")
לבין המשתמש
(להלן: "המשתמש" או "המנוי")
הואיל והחברה הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט IL.CO.TSIL.WWW( להלן:
"האתר" או "הרשת"(;
והואיל והמשתמש מעוניין לעשות שימוש באתר כמשתמש ו/או כמנוי משלם בתנאים
הקבועים בהסכם זה ובתקנון האתר.
והואיל והחברה מסכימה כי המשתמש יעשה שימוש ברשת ובאתר על תכניו והשירותים
הניתנים בו בתנאים הקבועים בהסכם זה ובתקנון האתר.
והואיל והמשתמש מסכים כי הרשמתו כמנוי משלם או כמשתמש לאתר תיחשב הסכמה
מפורשת ואישור לכך כי קיבל את כל התנאים האמורים בהסכם זה ולרבות תנאי
השימוש באתר ובתקנון האתר ובקוד האתי לחברי הרשת;
מטעמי נוחות נוקט ההסכם בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
1 .מחירים ודרכי תשלום
1.1 .עם הרישום לאתר ולרשת ואישור תשלום, ותחילת השימוש בשירותי האתר ובתכניו
יקבל המשתמש אפשרות, להיות חבר ברשת ליהנות מכל אפשרויות האתר והרשת,
להשתמש בכל המוצרים בכללותם ובין היתר:
א. מערכת שיווק נכסים וניהול ERP
ב. מערכת שימוש במערכת דיוור PLUS VIP
ג. מערכת למידה ותמיכה
ד. מערכת מלס MLS
ה. שייכות לרשת כמנוי, שימוש בכל הכרוך בכך, והשתייכות לסניף
WORK PLACE
ו. פרסום נכסים ללא הגבלה למשך תקופת המנוי באמצעות האתר וע"פ
התקנון
2.1 .מובהר כי המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש באתר ו/או ברשת ובכלל זאת לקבל
פרסום באמצעות האתר ו/או הרשת בתשלום ללא הגבלת כמות הנכסים לפרסום, בתמורה
לרכישת מנוי חודשי.
הסכם שימוש למנוי ISRAEL TSI 2
3.1 .דרכי התשלום הינן:
1.13 באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי באתר או מול החברה;
2.3.1 באמצעות הוראת קבע בבנק, ראה באתר;
3.3.1 בסליקה במסוף החברה בהוראה טלפונית;
2 .מגבלות שימוש באתר וברשת. ) יש לבצע התאמה ולהכניס כי יהיה חייב לעבור תקופת הכשרה
בת יומיים בתחילת הדרך כתנאי להתחלת עבודה( .
המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, בין היתר, כי:
1.2 .לא יעשה באתר או ברשת או באמצעותם כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
2.2 .יפעל בהתאם לתקנון האתר והרשת, הקוד האתי והוראות חוק המתווכים
במקרקעין, על תקנותיו, החלים על מתווכים במקרקעין.
3.2 .הרישום הינו אישי ולא ירשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול
המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי הסכם זה.
4.2 .הרישום באתר וברשת הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו
רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
5.2 .דייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום לאתר ולרשת
ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש ו/או המנוי.
6.2 .אינו מפרסם ו/או יפרסם ו/או יעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי,
מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני,
גזעני, או בלתי חוקי.
7.2 .המנוי מתחייב לעבוד על פי קוד האתי המפורסם באתר זה, ובהסכמה על
מסמך זה מתחייב לקוד האתי של ISRAEL tsi
8.2 .בחתימתו על הסכם זה מתחייב המשתמש או המנוי לפעול בהתאם להוראות
האתר ו/או הרשת ו/או הנהלת האתר או הרשת והוא מקבל על עצמו את סמכותם
של הנהלת האתר או הרשת לפעול למניעת הפרות תנאי האתר ו/או הרשת כלפי
חברי רשת אחרים ו/או כלפי הרשת עצמה, לרבות הטלת סנקציות על המשתמש
או המנוי.
3 .אחריות מוגבלת
1.3 .המנוי ו/או המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי
האתר ו/או הרשת ו/או השירות ו/או החברה בגין התכנים, יכולותיהם,
מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המנוי.
2.3 .המנוי ו/א והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים
וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. המנוי פוטר בזה את החברה ו/או
מנהליה, עובדיה, ופועליה מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או
שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או
בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר
שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך
העברתו וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם.
3.3 .מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה
ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד של המנוי.
הסכם שימוש למנוי ISRAEL TSI 3
4.3 .בכוונת הנהלת האתר, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת
אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא
"נפילות".
5.3 .כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי
תחזוקתו וארגונו.
6.3 .לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות זמניות בשירות.
7.3 .למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי
באתר ו/או זכות להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע, למעט
לצרכים המוגדרים באתר /או ברשת.
8.3 .כל הרכישות הן סופיות. אין החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו
במינוי. כמו כן ניתן להשהות את מימוש המינוי. עד 3 חודשים באישור החברה
ובתנאי ששולמו דמי המנוי כסדרם.
9.3 .האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי, לגבות תמורה ו/או
להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המנויים
ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת למנויים. וזאת לפחות תוך
21 ימי עסקים.
10.3 .הנהלת האתר ו/א והרשת ו/או החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק
לאלתר את גישת הנרשם לשירות אם יפר את תנאי ההסכם ותקנון האתר
והקוד האתי. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי ההסכם מעת לעת.
11.3 .המשתמש יודע ומודע כי האתר הינו אתר לשימוש מתווכי ומשווקי נכסים
בישראל הפועלים על פי חוק התיווך במקרקעין והנדרשים להחתים לקוח ע"פ
חוק על הזמנת שירותי תיווך במקרקעין לפני הצגת כל נכס ולדרישת החוק
לחתימה.
4 .אחריות המשתמש או המנוי
1.4 מובהר בזאת כי הפרת תנאי הסכם זה ו/או פגיעה באתר וברשת ו/או גרימת
נזק לאתר ו/או לחברה לרבות בקשר עם שימוש באתר ו/או העתקת המידע
המופיע באתר ו/או שימוש במידע המופיע באתר בהקשרים אחרים פוגעניים
ו/או מזיקים לאתר ו/או לחברה עלול להביא להשתת הוצאות על המשתמש.
2.4 .מודגש כי בכל מקרה של פגיעה באתר ו/או בחברה שתוביל לדרישה ו/או
תביעה ו/או טענה כלפי האתר, יהיה רשאי האתר לדרוש ו/או לתבוע שיפוי
ופיצוי מהמזיק ו/או הפוגע בגין הנזקים והוא הפגיעה באתר ו/או בחברה.
5 .סמכות שיפוט
1.5 .על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
2.5 .סמכות השיפוט תינתן לבתי משפט במחוז מרכז.
6 .שונות
1.6 .לשירות הלקוחות בחברה או בכל עניין MLS או TSI נא לפנות לטלפון:
info@tsil.co.il :ל"לדוא 097737769
2.6 .בכל עניין אחר ניתן לפנות לחברה בדואר ישראל לכתובת המלאכה 45 כניסה 4
קומה ג במרכז עסקים אלרוב נתניה או בטלפון: 097737769 פקס: 097737789
הסכם שימוש למנוי ISRAEL TSI 4
לוטה:
קוד האתיקה
חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 1966
הודעה בדבר הטלת סנקציות בגין הפרת תנאים